Købsvilkår

01

Der er mulighed for at booke en telefon forud for en auktion. Dette skal ske senest en time før auktionens start.

02

Interesserede købere, der vil afgive kommissionsbud, men ikke har mulighed for at deltage fysisk i auktionen, kan byde forud for auktionens start. Bud skal modtages af Haderslev Auktion senest en time før auktionens start.

03

Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes ved hammerslaget. Mål, vægt, holdbarhed, lovlighed og deslige garanteres ikke. Effekterne er ikke godkendt, synet eller på anden måde kontrolleret for eventuelle ulovligheder, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af kataloget. Betegnelsen ”knallert” dækker såvel knallert 45 som knallert 30 og andre. Mulige erstatningskrav må gøres gældende mod rekvirenten; auktionslederen og inkassator er fri for ethvert ansvar.

04

Det solgte skal afhentes straks efter auktionen og henligger fra hammerslaget for købers regning og risiko. Hvad der ikke afhentes straks eller ikke rettidigt betales, kan uden varsel påny bortsælges, enten underhånden eller ved auktion, for første købers regning. Denne er da pligtig at tilsvare de herved forårsagede omkostninger, herunder lagerleje og tab uden krav på eventuelt overskud.

05

Da der er tale om fysisk auktion, er der ikke fortrydelsesret uanset, om budgivning sker som kommission, telefonbud m.v.

06

Den, der byder eller indestår for en anden, forpligter sig derved som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk.

07

Mindste buds og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet. Opstår der, efter der er givet hammerslag, tvivl om, hvem der er højestbydende, eller byder flere samtidig, foretages nyt opråb.

08

Budsummen tillige med auktionsledersalær, og den til enhver tid gældende moms, betales kontant senest ved auktionens slutning. Der kan betales med kontanter, dankort og Mobile Pay på auktionsdagen. 500 Euro sedler modtages dog kun mod særskilt billedlegitimation.

09

Ved momsbelagte effekter (se kataloget) beregnes 50 % tillæg til budsummen. Ved andre effekter tillægges budsummen 25 %. Personbiler tillægges max 3.750,-. Ved salg af unika tillægges 5 % følgeretsvederlag ved bud over kr. 1.720,00.

10

Udebliver betalingen udover forfaldstid, er køberne og deres kautionister forpligtet til at betale renter fra forfaldstiden til betaling sker i henhold til renteloven og er i øvrigt underkastet reglerne i retsplejeloven om udlæg m.v.

11

Ejendomsretten til det solgte overgår først til køberen, når købesummen, incl. evt. renter og omkostninger, er fuldt erlagt.

12

Yderligere vilkår forbeholdes derunder, at køber i det mindste har budt den pris, som rekvirenten forud for auktionen i en skriftlig meddelelse til auktionslederen har stillet som vilkår for bortsalg.