Auktionsvilkår

logo

1. Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes ved hammerslaget. For mål, vægt, lovlighed og deslige garanteres ikke. For knallerter garanteres ikke for betegnelse ”30” ”45” eller lignende. De solgte effekter er ikke synet eller på anden måde kontrolleret for eventuelle ulovligheder medmindre dette udtrykkeligt fremgår af kataloget. Mulige erstatningskrav må gøres gældende mod rekvirenten; auktionslederen og inkassator er fri for ethvert ansvar.

2. Det solgte skal afhentes straks efter auktionen og henligger fra hammerslaget for købers regning og risiko. Hvad der ikke afhentes straks eller ikke rettidigt betales, kan uden varsel påny bortsælges enten underhånden eller ved auktion for første købers regning, og denne er da pligtig at tilsvare de herved forårsa¬gede omkostninger og tab uden krav på eventuelt overskud.

3. Den, der byder eller indestår for en anden, forpligter sig derved som selv¬skyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk.

4. Mindste buds og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet. Op¬står der, efter at der er givet hammerslag, tvivl om, hvem der er højestbydende, eller byder flere samtidig, foretages nyt opråb.

5. Budsummen tillige med auktionsledersalær, og den til enhver tid gældende moms betales kontant ved hammerslaget.

6. Ved momsbelagte effekter (se kataloget!) beregnes 50 % tillæg til budsum¬men. Ved ikke momsbelagte effekter tillægges budsummen 25 %. Biler m.v. min. 625,- max 3.750,- Hertil kommer 5 % følgeretsvederlag ved salg af kunst til bud over kr. 1.720,00.

7. Udebliver betalingen udover forfaldstid, er køberne og deres kautionister forpligtet til at betale renter fra forfaldstiden til betaling sker i henhold til ren¬te¬loven og er i øvrigt underkastet reglerne i retsplejeloven om udlæg m.v. Ejendomsretten til det solgte overgår først til køberen, når købesummen incl. evt. renter og omkostninger er fuldt erlagt.

8. Ejendomsretten til det solgte overgår først til køberen, når købesummen incl. evt. renter og omkostninger er erlagt.

9. Yderligere vilkår forbeholdes, derunder, at køber i det mindste har budt den pris, som rekvirenten forud for auktionen i en skriflig meddelelse til auktionslederen har stillet som vilkår for bortsalg.

Mogens Broe-Andersen

advokat & auktionsleder

 
loading